Labs List in Sargodha

 

Zinat LabZinat Lab

0483-2115060

Khan LabKhan Lab

0483-214994

Pak Care LabPak Care Lab

0483-019011

Rifah LabRifah Lab

0483-211371

Ajmal LabAjmal Lab

0483-220856

Chughtais Lahore LabChughtais Lahore Lab

048-3741511

Rehman LabRehman Lab

0483-221561

Prime PCR LabPrime PCR Lab

0321-6003985

Arkam LabArkam Lab

0483-216113

City Care LabCity Care Lab

0483-220033

Sahara LabSahara Lab

0483-216381

Chugtahi LabChugtahi Lab

048-3223011