Labs List in Sargodha

 

Arqam LabArqam Lab

+92-48-3252513

Ajmal LabAjmal Lab

0483-220856

Chughtai LabChughtai Lab

+92-340-3334923 Near DHQ

Zinat LabZinat Lab

0483-2115060

Sahara LabSahara Lab

0483-216381

Rifah LabRifah Lab

+92-48-3211371

Khan LabKhan Lab

+92-48-3220994

City Care LabCity Care Lab

0483-220033

Prime PCR LabPrime PCR Lab

0321-6003985

Pak Care LabPak Care Lab

0483-019011